Вход Регистрация

Вход

 
 
 

Проект BGMountains

Лиценз на BGMountains

Договор за използване на произведение 

ВСИЧКИ ПРАВА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ТОЗИ ДОГОВОР НА „КРИЕЙТИВ КОМЪНС“ („ДОГОВОРА“). ПРОИЗВЕДЕНИЕТО Е ПОД ЗАКРИЛАТА НА ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР. ПРОИЗВЕДЕНИЕТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПО НАЧИНИ, НЕУРЕДЕНИ ОТ НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ ПРИЕМА И СЕ СЪГЛАСЯВА ДА БЪДЕ ОБВЪРЗАН С УСЛОВИЯТА НА ТОЗИ ДОГОВОР ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕТО ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН.

 

I. Определения

1. „СБОРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ“ е произведение, като периодично издание, антология или енциклопедия, което включва ПРОИЗВЕДЕНИЕТО в своята непроменена цялост, заедно с други обекти, представляващи отделни и независими произведения. СБОРНОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ, няма да се счита за ПРОИЗВОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ за целите на този Договор.

2. „ПРОИЗВОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ“ е приспособено, променено или преработено ПРОИЗВЕДЕНИЕ, като например превод, музикален аранжимент, драматизация, романизация, екранизация, звукозапис, художествена репродукция, съкратено издание, резюме или каквато и да е друга форма, в която ПРОИЗВЕДЕНИЕТО може да бъде преработено или променено. СБОРНОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ не е ПРОИЗВОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ по смисъла на този Договор. Когато ПРОИЗВЕДЕНИЕТО представлява музикална композиция или звукозапис, синхронизацията на ПРОИЗВЕДЕНИЕТО във времево отношение с движеща се картина (синхронизация аудио – видео) ще се счита за ПРОИЗВОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ.

3. „АВТОР“ или „АВТОРИ“ са Емил Тодоров, Деян Василев, Даниел Георгиев, Роберт Караджов, Димитър Рашев, Ведрин Желязков, Цветомир Кънчев, Димитър Златаров, Вячеслав Благоев, Антон Дончев, Пейчо Лабов, Александър Самсиев, Ивайло Христов, Стефан Илиев, Димитър Димитров, заедно създали и заедно притежаващи ПРОИЗВЕДЕНИЕТО. 

4. „НОСИТЕЛ НА ПРАВОТО“  са АВТОРИТЕ, които предоставят право за използване на ПРОИЗВЕДЕНИЕТО, съгласно условията на този Договор. 

5. „ПРОИЗВЕДЕНИЕ“ е дистрибутивния пакет от карти за Garmin(тм) GPS "BGMountains",  електронния им вариант на уебсайтовете www.bgmountains.org  и www.kade.si, както и други техни варианти в хартиен или друг електронен формат, както и всички данни, вложени в отделните картни листи. Данни в картите са географските координати на всички вложени в картите точки, линии, полигони и други примитиви, които описват съществуващи географски обекти. В някои от картите от пакета Авторите използват данни от проекта BG Topomaps, автор K2 (Константин Коцев), с разрешение на автора. Тези данни принадлежат на автора им Константин Коцев по силата на Договора за използване на BG Topomaps. В картите за равнинните части, които са част от пакета карти, са ползвани данни от проекта OpenStreetMap, (c) OpenStreetMap contributors. Данните от OpenStreetMap са собственост на техните автори, покриват се от Open Data Commons Open Database License (ODbL) и не попадат под разпоредбите на настоящия Договор.

6. „ПОЛЗВАТЕЛ“ е всяко физическо или юридическо лице, черпещо права от този Договор. ПОЛЗВАТЕЛ е и този, който не е нарушавал преди това условията по този Договор, или който е получил изричното разрешение на НОСИТЕЛЯ НА ПРАВОТО да упражнява права съгласно този Договор, въпреки предходни нарушения.

7. „ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОРА“ са принципите на настоящия Договор, които са избрани и посочени от НОСИТЕЛЯ НА ПРАВОТО като такива: използване на ПРОИЗВЕДЕНИЕТО с изрично упоменаване на АВТОРИТЕ съгласно раздел IV, некомерсиалност съгласно раздел IV, без производни извън упоменатите в раздел III.

II. Права на свободно използване. Условията на този Договор не целят да ограничат каквито и да било права, произтичащи от допустимото по закон свободно използване, предаване, излъчване, първата продажба или други ограничения на правата на носителя на авторските или сродните права съгласно Закона за авторското право и сродните му права или друго приложимо право.

III. Предоставяне на право за използване на ПРОИЗВЕДЕНИЕТО. При условията на настоящия Договор, НОСИТЕЛЯТ НА ПРАВОТО предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ безвъзмездно следните неизключителни права за използване на ПРОИЗВЕДЕНИЕТО за цял свят:

1. да възпроизвежда ПРОИЗВЕДЕНИЕТО, да го включва в едно или повече СБОРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, както и да го възпроизвежда като част от тях;

2. да създава или възпроизвежда ПРОИЗВОДНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ;

3. да разпространява копия или презаписи, да представя или изпълнява публично ПРОИЗВЕДЕНИЕТО, както и да го излъчва по безжичен път или предава чрез кабел или друго техническо средство, включително и като част от СБОРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ;

4. да разпространява копия или презаписи, да представя или изпълнява публично ПРОИЗВОДНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, както и да го излъчва по безжичен път или предава чрез кабел или друго техническо средство.

Правата по този Договор се предоставят за срок до 10 години. Ако никоя от страните не възрази писмено, Договорът продължава действието си за срок от още 10 години. Автоматизмът се прилага до изтичане на срока на закрила на произведението по българското законодателство. Правата по този Договор могат да бъдат упражнявани чрез всякакви известни или новосъздадени носители и формати. Правата включват правото за преработване на ПРОИЗВЕДЕНИЕТО, доколкото това е технически необходимо за упражняване на правата чрез други носители и формати. Всички права, които не са изрично предоставени от НОСИТЕЛЯ НА ПРАВОТО, се запазват.

IV. Ограничения. Правата, предоставени съгласно Раздел III по-горе, са предмет на следните ограничения:

1. Разпространението, публичното представяне, публичното изпълнение или публичното излъчване по безжичен път, както и предаването чрез кабел или друго техническо средство на ПРОИЗВЕДЕНИЕТО е възможно само съгласно условията на този Договор. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да включи копие на този Договор или единен ресурсен идентификатор (хипертекстова връзка) към него и към всяко копие или носител на ПРОИЗВЕДЕНИЕТО. ПОЛЗВАТЕЛЯТ не може да поставя каквито и да е допълнителни условия за използване на ПРОИЗВЕДЕНИЕТО, които променят условията на този Договор или упражняването на правата на ползващите ПРОИЗВЕДЕНИЕТО лица. ПОЛЗВАТЕЛЯТ не може от свое име да преотстъпва права за използване на ПРОИЗВЕДЕНИЕТО. Той е длъжен да запазва в цялост всички уведомления, които се отнасят до този Договор и до ограничаване на отговорността по него. ПОЛЗВАТЕЛЯТ не може да разпространява, представя публично, изпълнява публично, излъчва по безжичен път, предава чрез кабел или друго техническо средство ПРОИЗВЕДЕНИЕТО посредством каквито и да е технологични методи, които контролират достъпа до или използването на ПРОИЗВЕДЕНИЕТО по начин, който не съответства на условията на този Договор. Тези условия се отнасят и за случаите, когато ПРОИЗВЕДЕНИЕТО е част от СБОРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ, независимо дали правата върху СБОРНОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ са предоставени съгласно условията на този Договор. Когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ е създал СБОРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ, той е длъжен да отстрани всякаква препратка поставена съгласно раздел 4 точка 3 към НОСИТЕЛЯ НА ПРАВОТО или към АВТОРА , когато те са поискали това, и доколкото е практически осъществимо.

2. Разпространението, публичното представяне, публичното изпълнение или публичното излъчване по безжичен път, както и предаването чрез кабел или друго техническо средство на ПРОИЗВОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ е възможно само съгласно условията на този Договор. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да включи копие на този Договор или единен ресурсен идентификатор (хипертекстова връзка) към него и към всяко копие или носител на ПРОИЗВОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ. ПОЛЗВАТЕЛЯТ не може да поставя каквито и да е допълнителни условия за използване на ПРОИЗВОДНОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ, които променят условията на този Договор или упражняването на правата на ползващите ПРОИЗВОДНОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ лица. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да запазва в цялост всички уведомления, които се отнасят до този Договор и до ограничаване на отговорността по него. ПОЛЗВАТЕЛЯТ не може да разпространява, представя публично, изпълнява публично, излъчва по безжичен път, предава чрез кабел или друго техническо средство ПРОИЗВОДНОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ посредством каквито и да е технологични методи, които контролират достъпа до или използването на ПРОИЗВОДНОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ по начин, който не съответства на условията на този Договор. Тези условия се отнасят и за случаите, когато ПРОИЗВЕДЕНИЕТО е част от СБОРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ, независимо дали правата върху СБОРНОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ са предоставени съгласно условията на този Договор. Когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ е създал СБОРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ, той е длъжен да отстрани всякаква препратка поставена съгласно раздел 4 точка 3 към НОСИТЕЛЯ НА ПРАВОТО или към АВТОРА , когато те са поискали това, и доколкото е практически осъществимо.

3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ не може да упражнява правата, предоставени съгласно Раздел III по-горе, за получаване на търговско предимство или доход. Размяната на ПРОИЗВЕДЕНИЕТО за други произведения, обект на авторски права, посредством съвместно ползване на цифрови данни или по друг начин няма да се смята за действие, насочено към получаване на търговско предимство или доход, ако не е налице заплащане на парични възнаграждения във връзка с размяна на произведения, обекти на авторски права.

4. Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ разпространява, представя публично, изпълнява публично, както и ако излъчва по безжичен път или предава чрез кабел или друго техническо средство ПРОИЗВЕДЕНИЕТО или което и да е СБОРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ или ПРОИЗВОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ, той е длъжен да запазва в цялост всички обозначения за авторски права върху ПРОИЗВЕДЕНИЕТО по начин, съответен на носителя или средството за разпространение или представяне, като упомене името (или съответно псевдонима) на АВТОРА ("Проектът BGMountains" и уебсайта www.bgmountains.org); и/или името на оригиналния автор, носител на авторските права или други страни (примерно: спонсорираща организация, издателство или издание); наименованието на ПРОИЗВЕДЕНИЕТО ("Проектът BGMountains"); при възможност - единния ресурсен идентификатор (ЕРИ) (http://www.bgmountains.org); в случай на ПРОИЗВОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ упоменаване на използването на ПРОИЗВЕДЕНИЕТО в ПРОИЗВОДНОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ (например "превод на френски език на ПРОИЗВЕДЕНИЕТО на АВТОРИТЕ" или "Сценарий, базиран на оригинално ПРОИЗВЕДЕНИЕ на АВТОРИТЕ"). В случаите на СБОРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ обозначението следва да бъде направено поне на място, където са разположени сравними признания за авторство и по начин, поне толкова явен, колкото и други сравними признания на авторство.

V. Представителна власт, гаранции и отказ от отговорност. ОСВЕН АКО НЕ СА ВЗАИМНО ДОГОВОРЕНИ В ПИСМЕН ВИД, НОСИТЕЛЯТ НА ПРАВОТО ПРЕДОСТАВЯ ПРОИЗВЕДЕНИЕТО, КАКВОТО Е И НЕ ПОЕМА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕТО, ПИСМЕНИ, КОСВЕНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ИЛИ ДРУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ТЪРГОВСКО КАЧЕСТВО, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ЛИПСАТА НА ДЕФЕКТИ, ТОЧНОСТ, ЛИПСАТА НА ГРЕШКИ, ОТКРИВАЕМИ ИЛИ НЕ. 

VI. Ограничение на отговорността. НОСИТЕЛЯТ НА ПРАВОТО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ПОЛЗВАТЕЛЯ НА КАКВОТО И ДА Е ОСНОВАНИЕ ЗА КАКВИТО И ДА Е ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР ИЛИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОИЗВЕДЕНИЕТО.

VII. Прекратяване.

1. Настоящият Договор, заедно с правата, предоставени по него, се прекратява автоматично при нарушение на което и да е от условията на настоящия Договор от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ. Правата на физическите или юридическите лица, които са получили копия от ПРОИЗВОДНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ или СБОРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ от ПОЛЗВАТЕЛЯ, съгласно настоящия Договор се запазват, при положение че тези лица продължават да спазват всички разпоредби на настоящия Договор. Раздели I, II, V, VI, VII, VIII, IX и X продължават действието си и след прекратяването на настоящия Договор.

2. Доколкото Договорът не е прекратен съгласно предходната разпоредба, правата по него се предоставят за максимално допустимия съгласно приложимото право срок: 10 години според Закона за авторското право и сродните му права на Република България. Договорът е автоматично подновяем неограничен брой пъти в рамките на времетраенето на срока на закрила на авторското или сродните права върху ПРОИЗВЕДЕНИЕТО, съгласно българското право. Независимо от това, НОСИТЕЛЯТ НА ПРАВОТО си запазва възможността да предостави ПРОИЗВЕДЕНИЕТО за използване при различни договорни условия или да спре разпространението на ПРОИЗВЕДЕНИЕТО по всяко време при положение, че това не прекратява правата, предоставени по този Договор, освен ако той не е прекратен съгласно разпоредбите по-горе.

VIII. Разни.

1. При разпространение или публично представяне, включително по безжичен път, чрез кабел или друго техническо средство,на ПРОИЗВЕДЕНИЕТО, ПРОИЗВОДНОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ или СБОРНОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ от ПОЛЗВАТЕЛЯ, НОСИТЕЛЯТ НА ПРАВОТО предлага на всички, до които достига ПРОИЗВЕДЕНИЕТО, договор за използването на ПРОИЗВЕДЕНИЕТО при същите условия, които са предоставени на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно настоящия Договор.

2. Ако някоя от разпоредбите на настоящия Договор се окаже недействителна, това няма да повлияе върху действителността или възможността за принудително изпълнение на останалата част от условията на този Договор.

3. Отказ от права по или приемане на отклонение от условията на този Договор няма да се считат за валидно извършени, освен в случаите, когато това е направено в писмена форма и е подписано от страната, в чиято сфера е негативният ефект от този отказ или това отклонение.

4. Този Договор обхваща всички въпроси, по които страните са постигнали съгласие по отношение на предоставеното за използване ПРОИЗВЕДЕНИЕ. Не съществуват никакви други уговорки, споразумения, декларации или гаранции по отношение на ПРОИЗВЕДЕНИЕТО, освен определените с този Договор. НОСИТЕЛЯТ НА ПРАВОТО не е обвързан от каквито и да било допълнителни уговорки, които могат да се появят в кореспонденция или съобщения от ПОЛЗВАТЕЛЯ. Настоящият Договор може да бъде изменян единствено с изричното писмено съгласие на НОСИТЕЛЯ НА ПРАВОТО и ПОЛЗВАТЕЛЯ.

IX. Приложимо право. За всички неуредени от настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

X. Спорове. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително, но не само споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, са подсъдни на компетентните съдилища в Република България.

Вие сте тук:Начало Проект BGMountains Лиценз на BGMountains